ThinkUbato Cheyney (1)

An existing Cheyney University science building

Image via Cheyney University